Algemene Voorwaarden van Communications- Unlimited
1 Definities
1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten.
1.2 Opdrachtgever: de partij die de overeenkomst is aangegaan en diensten afneemt.
1.3 Opdrachtnemer:Communications-Unlimited, tevens dienstverlener en uitvoerder van de opdracht.
1.4 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer
1.5 Diensten: het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van taalcursussen, communicatie training, vertaling, schrijven bewerken
van teksten, onderzoek en journalistieke diensten.
2 Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen
Communications-Unlimited en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3 Grondslag offertes
3.1 Offertes van Communications-Unlimited zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever
staat ervoor in dat hij naar beste geweten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.
3.2 De opdrachtgever kan, na overleg met Communications-Unlimited, wijzigingen in het projectvoorstel aanbrengen. Deze wijzigingen
dienen tussen partijen schriftelijk vastgelegd te worden. Indien voorafgaand aan de aanvaarding door de opdrachtgever zijnerzijds geen
wijzigingen in het projectvoorstel zijn aangebracht, baseert Communications-Unlimited de werkzaamheden op het uitgebrachte voorstel.
4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Communications-Unlimited zal de door haar te verrichten taalcursussen, communicatie training, vertaling, schrijven, bewerken van
teksten, onderzoek en journalistieke diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover en goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Communications-Unlimited gerechtigd werkzaamheden,
door middel van derden te doen verrichten. Voordat derden werkzaamheden verrichten met betrekking tot deze overeenkomst, licht
Communications-Unlimited opdrachtgever schriftelijk daarover in, tenzij inschakeling van derden, wegens spoedeisendheid, geen verder
uitstel verdraagt.
4.3 Het tijdschema in de offerte is indicatief. Overschrijding van de geïndiceerde doorlooptijd is mogelijk in geval van niet tijdige
aanlevering door de opdrachtgever van de door Communications-Unlimited benodigde gegevens, niet tijdige terbeschikkingstelling van
medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, veranderingen in de opdrachtstelling, e.d.
4.4 Indien na aanvang van de opdracht nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de opdrachtgever ter kennis komen dan is de
opdrachtgever gehouden deze met bekwame spoed aan Communications-Unlimited te verstrekken.
4.5 In het geval dat de opdrachtgever niet tevreden is over een door Communications-Unlimited gegeven cursus of andere dienst, dient
dit schriftelijk te worden gemeld aan Communications-Unlimited. Communications-Unlimited zal vervolgens in samenspraak met de
opdrachtgever en de derde ( docent ) aan een oplossing te werken. Hierbij zal Communications-Unlimited ook zelfstandig onderzoeken
wat de redenen van de ontevredenheid zijn. Als het blijkt dat er geen tekortkomingen zijn aangaande de kwaliteit van de aangeboden
diensten en dat aangeboden diensten in overeenstemming met de schriftelijk overeenkomst zijn, dan kan de cursus niet door de
opdrachtgever ontbonden worden en zal er geen teruggave van de resterende cursusgelden plaatsvinden. Als blijkt dat de derde niet
voldoet aan de eisen overeenkomstig de opdracht of dat hij/ zij vanwege andere redenen niet in staat is om verder met de cursus te
gaan dan zal Communications-Unlimited voor een vervangende docent of andere oplossing te zorgen. Dat kan leiden tot de verandering
van het aantal lessen vanwege afwijkende tarieven van de nieuw docent/e.
5 Aanbieding en offertes
5.1 Alle offertes van Communications-Unlimited zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke
offerte is kenbaar gemaakt.
5.2 De offerte, kostenbegroting en tarieven zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. Indien de opdrachtgever na
verloop van deze termijn nog niet tot aanvaarding van de offerte is overgegaan, Communications-Unlimited gerechtigd, voor zover
verandering van het kostenniveau dit noodzaakt, de offerte bij te stellen.
enbegroting, zoals in de offerte weergegeven, zijn, tenzij anders vermeld, de reis-, verblijf- en bureaukosten inbegrepen. Voor
zover deze kosten niet zijn inbegrepen, zijn zij afzonderlijk berekend.
5.4 Budgetoverschrijdingen vinden niet plaats zonder voorafgaand overleg en schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en
Communications-Unlimited.
6 Betalingsvoorwaarden
6.1 De kosten worden conform de kostenbegroting in rekening gebracht. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum door middel van overschrijving op de ten name van Communications-Unlimited gestelde bankrekening onder vermelding
van factuurnummer.
6.2 Indien betaling achterwege blijft, is Communications-Unlimited bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
6.3 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Een en ander met behoud van het
recht van Communications-Unlimited om schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen.
6.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers, ongeacht de tenaamstelling van de
declaratie, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.
7 Wijziging van opdracht en meerwerk
7.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de
aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
7.2 Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal
Communications-Unlimited de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan
de opdrachtgever worden bevestigd en in rekening worden gebracht.
8 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
8.1Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer
plaats kan vinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, hetgeen schriftelijk en gemotiveerd
aan de wederpartij kenbaar gemaakt dient te worden.
8.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door of vanwege de opdrachtgever, heeft Communications-Unlimited ten aanzien van
het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en de reeds gemaakte kosten recht op compensatie.
8.3 Communications-Unlimited mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten of
omstandigheden die zich aan haar invloed ontrekken of haar niet toerekenbaar zijn, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan
worden gevergd. Communications-Unlimited behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden en reeds gemaakte kosten, waarbij aan de opdrachtgever op zijn verzoek, de voorlopige resultaten van het tot dan toe
verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
8.4 Indien een der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van
rechten.
9 Intellectueel eigendom
9.1 Modellen, methoden, technieken en instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van
Communications-Unlimited. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Communications-Unlimited.
9.2 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen en openbaar te maken, voor zover passend binnen het doel van de
opdracht.
10 Vertrouwelijkheid
10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de door hen beide verschafte informatie en gegevens jegens derden.
10.2 Communications-Unlimited neemt in het kader van de opdracht alle in redelijkheid mogelijke voorzorgsmaatregelen ter
bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
11 Aansprakelijkheid
11.1 Communications-Unlimited is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn
van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop door de opdrachtgever ten aanzien van de
uitvoering van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
11.2 De aansprakelijkheid van Communications-Unlimited voor schade door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het
honorarium dat Communications-Unlimited voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
11.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen 90 dagen na het ontdekken van de schade te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
11.4 Indien de inschakeling van één of meer derden op verzoek of met toestemming van de opdrachtgever is geschiedt, is
Communications-Unlimited voor eventuele tekortkomingen van die derde(n) en de eventueel door derde(n) veroorzaakte schade niet
aansprakelijk.
12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.